Le jour où j'ai visité la Chine sans passeport

Le jour où j'ai visité la Chine sans passeport

DirectLCI
1/8 ''My Ideal'', de Zhang Xiaogang.
2/8 ''The Woman in Front of the camera'', de Hu Xiangqian.
3/8 ''L'Arc de Saint-Gilles'', de Huang Yong Ping.
4/8 ''Great Leap Forward'', de Zhang Huan.
5/8 ''New'', de Xu Zhen.
6/8 ''Cinquante bras de Bouddha'', de Huang Yong Ping.
7/8 ''RMB City secind life city planning'', de Cao Fei.
8/8 ''Tree'', de Ai Weiwei.

Plus d'articles

Sur le même sujet